Verlof aanvragen en ziekmelden 

Verlofaanvraag Formulier

 

 

Leerrecht

Een kind van vier jaar is niet leerplichtig en daardoor niet verplicht de school regelmatig te bezoeken. Vanaf de eerste maand waarin uw kind 5 jaar is geworden, is uw kind leerplichtig en moet het iedere schooldag naar de basisschool. U bent zelfs strafbaar als uw kind niet naar school gaat. Voor sommige onderbouwkinderen kan een hele schoolweek in het begin nog te vermoeiend zijn. Dan is een vrijstelling mogelijk. Dit betekent dat u uw kind tot de zesde verjaardag 5 uur per week mag thuishouden. Hiervoor heeft u geen toestemming nodig. U moet het wel melden bij de directeur.
Als uw onderbouwkind het nodig heeft, kunt u de vrijstelling uitbreiden met maximaal 5 extra uren. U kunt uw kind dus maximaal 10 uren per week thuishouden tot de zesde verjaardag. Hiervoor heeft u wel speciale toestemming van de directeur nodig. Deze vrijstelling is alleen bedoeld om overbelasting van uw kind te voorkomen.

Het is in het belang van uw kind dat het zo snel mogelijk went aan een volledige schoolweek. Want veel van wat uw onderbouwkind nu leert, is nodig om door te kunnen stromen naar groep 3.

Kinderen verlaten de basisschool in ieder geval aan het einde van het schooljaar waarin zij de leeftijd van veertien jaar hebben bereikt. De meest gebruikelijke leeftijd is twaalf jaar. Als het kind dusdanig functioneert dat het geschikt is om de basisschool eerder te verlaten, kan daartoe worden besloten.

Het Ministerie van Onderwijs stelt als regel dat de kinderen van groep één t/m vier in vier jaar 3520 uur naar school gaan. Dat is gemiddeld 880 uur per jaar. De kinderen van groep vijf tot en met acht moeten 4000 uur naar school. Dat is gemiddeld 1000 uur per jaar. Elk schoolbestuur mag zelf de verdeling van uren per leerjaar maken. Op de Hoeve volgt groep één t/m vier gemiddeld 900 uur per jaar les, groep vijf t/m acht 1000 uur.

Ouders dienen zich te houden aan de regels van de Leerplichtwet. Die stelt duidelijk dat leerplichtige kinderen de school moeten bezoeken als er onderwijs wordt gegeven. Kinderen mogen dus niet zomaar van school wegblijven of regelmatig te laat komen. Hieronder vindt u de artikelen uit de Leerplichtwet op grond waarvan wordt bepaald of verlof wel of niet wordt verleend.

Hieronder vindt u de artikelen uit de Leerplichtwet op grond waarvan wordt bepaald of verlof wel of niet wordt verleend.

 

 

Vakantieverlof

 

Een verzoek om vakantieverlof op grond van art. 13 sub a van de leerplichtwet wordt alleen verleend indien:

  • de specifieke aard van het beroep van één der ouders het slechts mogelijk maakt buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan.
  • een werkgeversverklaring wordt overlegd, waaruit blijkt dat geen verlof binnen de officiële schoolvakantie mogelijk is. 
  • ouders een eigen onderneming hebben en een accountantsverklaring overleggen met daarin opgenomen dat verlof in alle reguliere vakanties economisch niet verantwoord is voor het bedrijf.

Een aanvraag om vakantieverlof dient 8 weken van tevoren schriftelijk bij de directie te worden aangevraagd. Het vakantieverlof mag binnen bovenstaande voorwaarden eenmaal per jaar worden verleend, niet langer duren dan tien dagen en niet plaatsvinden in de eerste twee weken van het schooljaar.
 

Gewichtige omstandigheden

Verlof van maximaal 10 dagen per schooljaar kan worden verleend bij de volgende gewichtige omstandigheden:

  • het voldoen aan een wettelijke verplichting, voor zover dit niet buiten de lesuren kan geschieden.
  • voor verhuizing voor ten hoogste één dag.
  • voor het bijwonen van het huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de 3e graad voor één of ten hoogste twee dagen, afhankelijk of dit huwelijk wordt gesloten in of buiten de woonplaats van de belanghebbende. 
  • bij ernstige ziekte van de ouders of bloed- of aanverwanten tot en met de 3e graad, duur in overleg met de directeur.
  • bij het overlijden van bloed- of aanverwanten in de 1e graad voor ten hoogste vier dagen, van bloed- of aanverwanten in de 2e graad voor ten hoogste twee dagen, van bloed- of aanverwanten in de 3e en 4e graad voor ten hoogste één dag.
  • bij 25-, 40- en 50- jarige ambtsjubileum en het 12½, 25, 40, 50 en 60 jarige huwelijksjubileum van ouders of grootouders voor één dag.
  • voor andere naar oordeel van de directeur belangrijke redenen, maar geen vakantieverlof.

Extra vakantie is geen gewichtige omstandigheid.

Het aanvragen van verlof op bovenstaande gronden dient één maand van te voren schriftelijk bij de directie van de school te geschieden, uitgezonderd de verloven bij ziekte en overlijden.
 

Leerrechtconsulent

Kinderen die ongeoorloofd afwezig zijn, worden gemeld bij de ambtenaar leerplichtzaken. Het beleid van de gemeente Nijkerk is dat tegen ouders die hun kind(eren) zonder toestemming van school houden, proces verbaal wordt opgemaakt. U leest hier meer op www.nijkerk.eu.
 

Verlofaanvraag indienen

Voor het aanvragen van verlof kunt u het Verlofaanvraag Formulier downloaden, invullen en ondertekend indienen bij de directie.

Ziekmelden

In de ouderapp Parro is een menu voor ziek- en afwezig melden aangezet. Via het hoofdscherm 'groepen' drukt u eenvoudig op het menu 'Absenties'. Hier kunt u verschillende ziekmeldingen en afwezigheid aangeven. Voor u als ouder betekent dit, dat u vanaf heden alle ziek-/ afwezig meldingen via dit menu aan ons kunt doorgeven. 

Mocht uw kind wegens ziekte of familieomstandigheden plotseling en onverwachts niet kunnen komen, dan kunt u dat ook vóór het begin van de lessen beginnen (vóór 8.30 uur) telefonisch doorgeven.