Passend onderwijs

Het passend onderwijs werd in 2014 ingevoerd. Vanaf die tijd zijn scholen verplicht om voor alle leerlingen een passende plek te vinden, ook als een leerling ondersteuning nodig heeft. Met de invoering van het passend onderwijs is ook de zorgplicht voor scholen ingevoerd. Leerlingen met extra ondersteuning krijgen daardoor dichtbij huis het onderwijs dat ze nodig hebben. Schoolbesturen organiseren dit met elkaar in regionale samenwerkingsverbanden en bepalen ook met elkaar hoe de vergoedingen worden besteed. Concreet houdt dit in dat scholen vastleggen welke ondersteuning zij leerlingen kunnen bieden.

Samen en dicht bij huis
Het belangrijkste uitgangspunt van passend onderwijs is: ‘Regulier als het kan, speciaal als het moet’. Het streven is dat leerlingen met of zonder ondersteuningsbehoefte naar dezelfde school gaan en daarmee samen en dichtbij huis het onderwijs krijgen dat zij nodig hebben. Als die ondersteuning niet op de eigen school kan worden gegeven, zoekt de school met de ouders en leerlingen naar een andere passende onderwijsplek in de buurt. Dat kan een andere reguliere school zijn of een school voor speciaal onderwijs.

Basisondersteuning
Scholen moeten in ieder geval basisondersteuning bieden. Als een leerling meer ondersteuning nodig heeft dan onder de basisondersteuning valt, krijgt hij extra ondersteuning binnen de school of wordt dit aangevraagd bij het samenwerkingsverband. De invulling van de extra ondersteuning kan dus per school en regio verschillen.

Ons samenwerkingsverband Zeeluwe 
Zeeluwe is een samenwerkingsverband voor primair onderwijs waarbinnen de aangesloten besturen passend Basisonderwijs organiseren. Zeeluwe wil meer kinderen binnen het reguliere onderwijs opvangen. Met de aangesloten (externe) partijen zijn afspraken gemaakt om de onderwijsondersteuning voor kinderen en jeugdigen van 4 t/m 20 jaar in de regio zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen. Doel is om kinderen en jeugdigen een ononderbroken ontwikkelingsproces te laten volgen zodat de realisatie van Passend Onderwijs optimaal verloopt
Over ons (zeeluwe.nl).