De Raad van Toezicht (RvT) is een zelfstandig orgaan in onze school. De RvT houdt toezicht op het beleid en de gang van zaken van het bestuur van de school. Daarnaast heeft de RvT een adviserende rol.

Taken
De RvT houdt toezicht op de kwaliteit van functioneren van de bestuurder, het financiële beleid, het behalen van de gestelde doelen, het werkgeverschap en de reglementering van besturing en verantwoording.  Ook bepaalt de RvT de kaders van de organisatie door het meerjarenbeleid op strategisch en financieel gebied vast te stellen.

Het toezicht bestaat tenminste uit:
- het goedkeuren van de begroting, het jaarverslag en het strategisch beleidsplan;
- het toezien op de naleving door de bestuurder van wettelijke verplichtingen;
- het toezien op de rechtmatige verwerving en de doelmatige en rechtmatige bestemming en 
   aanwending van de middelen van de school, verkregen op grond van de Wet op het                       Primair Onderwijs.

                     
Bij het uitoefenen van deze taak richt de RvT zich naar het belang van de school en al haar belanghebbenden. De RvT geeft de bestuurder gevraagd en ongevraagd advies en functioneert als klankbord voor de bestuurder. De RvT werkt volgens de code Goed Bestuur PO, waar volledig aan de gestelde eisen wordt voldaan en waarop jaarlijks wordt getoetst en zo nodig vindt bijstelling plaats. De rol en de invulling van de RvT is vastgelegd in onderstaande reglementen:

Leden
De benoeming van de leden vindt plaats conform het reglement RvT, voor een periode van 4 jaar. Hier vindt u de link naar het rooster van aftreden: RvT rooster van aftreden

De leden zijn:
Chiel Baarveld (voorzitter)
Fiet Verdonck
Derk Jan Rozema
Anneke Waslander
Joost van Swieten

Contactgegevens
Wilt u contact opnemen met de Raad van Toezicht? Dat kan via: rvt@dehoeveschool.nl